Partners

News

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

View more

Thư mời Tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

Thư mời Tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

View more

Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông Phiên họp thường niên năm 2017

Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông Phiên họp thường niên năm 2017

View more

QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

View more

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ,SƠ YẾU LÝ LỊCH

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ,THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ,SƠ YẾU LÝ LỊCH

View more

Giấy Ủy Quyền

Giấy Ủy Quyền

View more

Giấy đề nghị thay đổi thông tin

Giấy đề nghị thay đổi thông tin

View more

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

View more

Signing Ceremony Of Cooperation - Technology Transfer Lost Wax Casting

Signing Ceremony Of Cooperation - Technology Transfer Lost Wax Casting

View more

Nearly 150 companies will participate in EXPO 2016 VSI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut aliquet velit sed hendrerit convallis. Etiam tristique feugiat dui, vel interdum lectus congue et.

View more

Pages


/en/news