Partners

News

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất

View more

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018

View more

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

View more

Giấy đề nghị thay đổi thông tin

Giấy đề nghị thay đổi thông tin

View more

Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên 2018

Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên 2018

View more

Thông báo chốt cổ đông

Thông báo chốt cổ đông

View more

Thư mời tham dự đại hội

Thư mời tham dự đại hội

View more

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường

View more

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

View more

Thư mời Tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

Thư mời Tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

View more

Pages


/en/news