Phân xưởng Đúc mẫu chảy

Máy bắn bi băng tải

Lò trung tần 150kg

Lò tách sáp


/equipment/phan-xuong-duc-mau-chay