Đối tác

Tin tức

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

Chi tiết

Giấy đề nghị thay đổi thông tin

Giấy đề nghị thay đổi thông tin

Chi tiết

Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên 2018

Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên 2018

Chi tiết

Thông báo chốt cổ đông

Thông báo chốt cổ đông

Chi tiết

Thư mời tham dự đại hội

Thư mời tham dự đại hội

Chi tiết

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Chi tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Chi tiết

Thư mời Tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

Thư mời Tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

Chi tiết

Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông Phiên họp thường niên năm 2017

Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông Phiên họp thường niên năm 2017

Chi tiết

QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết

Pages


/news